HOME CARE 2

1.440.000

– Internet 80 Mbps
– 180 kênh truyền hình MyTV
– Bảo hiểm Hỗ trợ Viện phí HGĐ

Danh mục: